CAPITOLUL 1. ORGANIZATOR

1.1 Organizatorul Concursului (denumita in cele ce urmează „Concursul”) este COMIC ENTERTAINMENT S.R.L., cu sediul social în Bd. Decebal nr. 5, Bl. S12A, Et. 1, Ap. 26, Sector 3, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15799/2016, cod unic de înregistrare RO 36796230, denumita în cele ce urmează “Organizatorul”, reprezentata prin Dl. Moisescu Tudor Cristian în calitate de Director Comercial.
1.2 Concursul se va derula conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunța publicul.
1.3 Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul este întocmit si este disponibil, in orice moment si in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea website-ului https://ramonfilmul.ro/ precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului, fiind disponibil pe intreaga perioada de desfasurare a Concursului.

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfasura intre 14.02.2023 ora 18:00 si 15.03.2023 ora 23.59.
2.2 Concursul se va desfășura in mediul online, pe Internet, pe pagina de Facebook „RAMON filmul” (https://www.facebook.com/ramonfilmul) si pe pagina de Instagram „RAMON filmul” (https://www.instagram.com/ramonfilmul).

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI MEMBRII JURIULUI

3.1 Pot participa la Concurs toate persoanele fizice cu cetățenie română, cu domiciliul în Romania, cu vârsta mai mare de 14 ani, cu excepția angajaților Organizatorului, Studio Indie Production SRL, Vertical Entertainment SRL, Asociației Culturale Filmstitute sau ale cinematografelor care difuzează proiecții ale filmului RAMON în perioada de desfasurare a Concursului, precum si și a rudelor acestora până la gradul al II-lea.
3.2 Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1 Inscrierea la concurs se va face intre 15.02.2023 ora 18.00 si 15.03.2023 ora 23:59 inclusiv, pe pagina de Facebook „RAMON filmul” (https://www.facebook.com/ramonfilmul) si pe pagina de Instagram „RAMON filmul” (https://www.instagram.com/ramonfilmul).
4.2 Pentru a se inscrie in concurs, participantii trebuie:
4.2.1 să achiziționeze un bilet de cinematograf la filmul RAMON, fie in forma digitala de pe platformele online ale cinematografelor din Romania, fie in forma fizica de la casieriile cinematografelor din Romania,
4.2.2 să acceseze pagina de Facebook și/sau Instagram indicate in articolul 4.2,
4.2.3 să urmărească pagina de Facebook si/sau Instagram RAMON Filmul, prin selectarea opțiunii Follow de pe platforma respectiva,
și
4.2.4 să insereze un comentariu la postarea de Concurs, conform instrucțiunilor detaliate prevăzute în cuprinsul postării aferente, care sa cuprindă localitatea, cinematograful si data proiectiei de pe biletul de cinematograf achizitionat la filmul RAMON.
4.3 Fiecare cont de pe platforma Fecebook / Instagram are dreptul la o înscriere în Concurs, cu respectarea condițiilor de înscriere prevăzute in prezentul Regulament. In cazul mai multor înscrieri in Concurs folosind același cont Facebook / Instagram, doar prima înscriere va fi luată în considerare.
4.4 Prin inscrierea la Concurs participantii isi dau acordul expres ca Organizatorul sa foloseasca datele personale in scopul indeplinirii obligatiei de a face public castigatorul. Astfel numele și prenumele celui desemnat castigator va fi publicat pe pe pagina de Facebook „RAMON filmul” (https://www.facebook.com/ramonfilmul) si pe pagina de Instagram „RAMON filmul” (https://www.instagram.com/ramonfilmul).

CAPITOLUL 5. PREMIILE CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTORA

5.1 Tragerea la sorti se va desfasura pe 16.03.2023 ora 14.00 in prezenta unei comisii formate din 2 persoane din echipa Organizatorului concursului. In procesul de extragere a Castigatorului vor fi inscrisi doar acei Participanti pentru care sunt indeplinite conditiile cuprinse in prezentul Regulament. Se va extrage in mod aleatoriu Castigatorul, prin intermediul website-ului www.random.org, împreună cu 2 extrageri de rezervă. Organizatorul va utiliza extragerile de rezervă, in ordinea extragerii, in cazul in care castigătorul nu îndeplinește condițiile de validare sau nu răspunde apelului în vederea acordarii premiului in termen de 3 zile calendaristice de la momentul publicării câștigătorului pe paginile de Facebook si Instagram Ramon filmul.
5.2 Un Participant va putea fi desemnat câștigător o singură dată pe durata Concursului.
5.3 Castigatorul va fi anuntat prin comentariu la postarea care anunta Concursul de catre personalul Organizatorului cu privire la castigarea Concursului. Rezultatele extragerii vor fi publicate, cu respectarea dispozitiilor in materia prelucrarii de date cu caracter personal, pe pagina dedicata Concursului din cadrul Website-ului Organizatorului https://ramonfilmul.ro/ (context in care se va respecta principiul minimizarii datelor, prin mentionarea prenumelui Castigatorului, initialei numelui si a judetului de domiciliu/resedinta), respectiv pe pagina de Facebook „RAMON filmul” (https://www.facebook.com/ramonfilmul) si pe pagina de Instagram „RAMON filmul” (https://www.instagram.com/ramonfilmul) apartinand Organizatorului, pe care s-a desfasurat Concursul.
5.4 Castigatorul va trebui să contacteze prin mesaj privat pe pagina de Facebook „RAMON filmul” (https://www.facebook.com/ramonfilmul) si pe pagina de Instagram „RAMON filmul” (https://www.instagram.com/ramonfilmul) apartinand Organizatorului și să își exprime acordul său de acceptare a premiului. Organizatorul va valida biletul cu cinematograful care a emis biletul concurentului desemnat câștigător, pentru a confirma ca este un bilet real de cinematograf la filmul RAMON. Pentru a fi validat, castigatorul trebuie sa raspunda la apel in maxim 72 de ore de cand a fost anunțat și să prezinte, la înmânarea premiului, biletul de cinematograf la filmul RAMON înscris în Concurs și desemnat câștigător, fie în formă fizică pentru biletele achiziționate de la casele de bilete ale cinematografelor, fie in format electronic original pentru biletele achiziționate prin platformele online. Acolo unde va fi cazul, castigatorii de rezerva vor fi desemnati in ordinea clasificarii lor, respectandu-se aceeasi procedura de validare.
5.5 Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea datelor cu caracter personal mentionate in cuprinsul prezentului Regulament si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului. Lipsa acordului privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate duce la invalidarea castigatorului.
5.6 In cadrul Concursului „Fii RAMONcool” Organizatorul ofera ca premiu un voucher in valoare de 2000 lei, valabil pentru achizitia de articole Porc la pret intreg, de pe site-ul www.porcporc.com
5.7 Castigatorul nu poate pretinde contravaloarea, rambursarea sau schimbarea premiului in nicio situatie. Voucherul nu se poate cumula cu alte oferte promotionale.
5.8 Castigatorul isi pierde dreptul de a primi premiul daca ofera informatii false, daca nu respecta prezentul regulament sau daca exista dovada unei tentative de frauda.

CAPITOLUL 6. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.1 Organizatorul va suporta impozitul aferent veniturilor din premii in conformitate cu prevederile art. 109 si art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Calculul, retinerea si plata impozitului din premii cade in sarcina organizatorului. Impozitul din premii retinut de la fiecare beneficiar in parte se va calcula prin aplicarea unui procent de 10% asupra diferentei dintre valoarea premiului si suma neimpozabila in valoare de 600 lei.
6.2 Prin simpla participare la Concurs, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.
6.3 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

CAPITOLUL 7. LITIGII

7.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

CAPITOLUL 8. RESPONSABILITATE

8.1 Depistarea, identificarea sau constatarea de către Organizator prin orice mijloace a oricărei încercări de fraudare, fie prin nerespectarea condițiilor de participare la prezenta Campanie Promoțională expres prevăzute în acest Regulament, fie prin orice altă modalitate, metodă sau demers prin intermediul cărora se încearcă eludarea dispozițiilor existente în cadrul prezentului Regulament, inclusiv prin complicitatea angajaților Organizatorului, acordă dreptul Organizatorului de a proceda la anularea premiului, chiar și în situația în care acesta nu a fost acordat Participantului, și de a proceda la sesizarea organelor abilitate.

CAPITOLUL 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1 Pentru a proteja confidentialitea participantilor, Organiztorul se angajeaza sa respecte Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date.
9.2 In orice moment participantii pot sa-si exerseze drepturile conferite de Regulamentul general privind protecţia datelor, printre care dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul la restrictionarea prelucrarii. Se poate opta pentru stergerea sau actualizarea datele personale printr-un e-mail la adresa comic.entmt@gmail.com.

CAPITOLUL 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1 Prezentul Concurs înceteaza la data enuntata in Regulament, dar poate inceta si in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs.
10.2 Concursul poate înceta inainte de termen prin decizia Organizatorului, cu anuntarea in prealabil, a publicului.

CAPITOLUL 11. DISPOZITII FINALE

11.1 Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament ori de cate ori este necesar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin anexe la prezentul Regulament.
11.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.